Stichting de Drieslag

De scholen en kindcentra hebben een hervormde identiteit. Met onze werknaam ‘De Drieslag’ benadrukken we de band tussen school, kerk en gezin.  

Dagelijkse praktijk

Onze school is herkenbaar als christelijke “werkplaats”. Elke schooldag wordt begonnen met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen of bespreken van een Bijbelverhaal. 

School, kerk en gezin werken samen in het beleven van het geloof door het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Daarom wordt de psalm of het lied dat de leerlingen wekelijks op school leren de zondag daarna in de participerende hervormde gemeentes gezongen. 

We schenken uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen. Bid- en dankdag wordt gevierd op de scholen. In verschillende plaatsen worden speciale schooldiensten in de Hervormde Kerk gehouden die we samen met de kinderen bijwonen. Er is jaarlijks een kerk-school-gezin week. De afsluiting van deze themadienst vindt in de Hervormde Kerk plaats. Elk kind ontvangt een bijbel bij het verlaten van de school in groep 8. 

Het evangelie is binnen ‘De Drieslag’ norm en richtsnoer voor het onderwijs en de opvang in onze locaties. Dit komt tot uitdrukking in de wereldoriëntatie lessen, de taal- en de geschiedenisles, maar ook in de relatie tussen u en de school en tussen de kinderen onderling. In die geest onderwijzen en voeden we de kinderen op. Daarbij staat het grote gebod centraal: “De Heere God liefhebben met ons hart, met onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf. 

De gebedsgroep

Elke maand komt de gebedskring bij elkaar. Wilt u meer informatie, klik dan op de link hieronder