Stichting “De Drieslag” 

De Veldhuizerschool is één van de elf basisscholen van de ‘Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken’. Welkom zijn kinderen van ouders die een warm kloppend hart hebben voor het christelijk onderwijs en de doelstellingen en de grondslag van de stichting respecteren.  

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de Hervormde Scholen van Barneveld/Hoevelaken en Ede onder hetzelfde bestuur gekomen. De scholen vallen onder de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken. Met als werknaam ‘De Drieslag’. 

De scholen werken samen met de Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’. Beide stichtingen zijn nauw aan elkaar verbonden en hebben dezelfde bestuurder en leden van de Raad van Toezicht. 

Geloofwaardig, betrokken en duurzaam 

‘De Drieslag’ zet zich in om elk kind optimale zorg te bieden in een veilige omgeving steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. 

Geloofwaardig, omdat het geloof en de persoonlijke relatie van onze medewerkers met Jezus Christus als Zaligmaker en Verlosser uitgangspunt van ons werken is. In de driehoek school, kerk en gezin willen we geloofwaardig opereren. 

Betrokken, omdat we vanuit de relatie met onze Hemelse Vader gaven en talenten aan willen wenden voor alle kinderen. Als ouder, kind en medewerker kunt u ons aanspreken op betrokkenheid. 

Duurzaam, omdat we de kinderen willen opvoeden en opleiden tot verantwoorde burgers van deze maatschappij en de maatschappij waarin zij als volwassenen hun plaats zullen gaan innemen. Ontwikkelingen die op ons afkomen beoordelen we positief en we wegen of deze ons kunnen versterken. In zorg, opvang en onderwijs werken en ontwikkelen we duurzaam. 

Identiteit 

De scholen en kindcentra hebben een hervormde identiteit. Met onze werknaam ‘De Drieslag’ benadrukken we de band tussen school, kerk en gezin.  

Onze scholen en kindcentra zijn herkenbaar als christelijke “werkplaats”. Elke schooldag wordt begonnen met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen of bespreken van een Bijbelverhaal. 

School, kerk en gezin werken samen in het beleven van het geloof door het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Daarom wordt de psalm of het lied dat de leerlingen wekelijks op school leren de zondag daarna in de participerende hervormde gemeentes gezongen. 

We schenken uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen. Bid- en dankdag wordt gevierd op de scholen. In verschillende plaatsen worden speciale schooldiensten in de Hervormde Kerk gehouden die we samen met de kinderen bijwonen. Er is jaarlijks een kerk-school-gezin week. De afsluiting van deze themadienst vindt in de Hervormde Kerk plaats. Elk kind ontvangt een bijbel bij het verlaten van de school in groep 8. 

Het evangelie is binnen ‘De Drieslag’ norm en richtsnoer voor het onderwijs en de opvang in onze locaties. Dit komt tot uitdrukking in de wereldoriëntatie lessen, de taal- en de geschiedenisles, maar ook in de relatie tussen u en de school en tussen de kinderen onderling. In die geest onderwijzen en voeden we de kinderen op. Daarbij staat het grote gebod centraal: “De Heere God liefhebben met ons hart, met onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf. 

Bestuur 

De directie is de direct verantwoordelijke op school, het bestuur heeft een meer school overstijgende functie. Zij is verantwoordelijk voor het uitzetten van de beleidslijnen. Dit betreft bewaking van de identiteit, onderhoud gebouwen, bewaking van de kwaliteit van het onderwijs, benoeming en ontslag van personeel, contacten met de overheid, zowel landelijk als plaatselijk en contact met de onderwijsorganisaties. Onze bestuurder is dhr. G. (Gert) van der Rhee. Het bestuurskantoor bevindt zich op de Lange Voren 88 te Barneveld en is telefonisch te bereiken via 0342 478 243. Een dependance bevindt zich in de Koepelschool, Nieuwe Maanderbuurtweg 2 te Ede. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en is als volgt samengesteld. 

dhr. G.J. (Geert Jan) de Weert (voorzitter)

dhr. V. (Vincent) de Heer (secretaris)

dhr. L.M. (Len) de Pater  

dhr. C. (Corné) Kranenburg 

dhr. B. (Bert) Mollema 

dhr. E.J. (Evert Jan) Slootweg

mw. E.J. (Els) van Dijk

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze school is één van de scholen aangesloten bij ‘De Drieslag’. Dit betekent dat er ook zaken bovenschools geregeld worden. Voor schooloverstijgende zaken is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR), die overlegt met het bestuur. De GMR is de gesprekspartner van het bestuur namens ouders en personeel van de scholen. De medezeggenschapsraden delegeren een deel van hun bevoegdheden aan de GMR. De GMR houdt zich bezig met het overkoepelende personeelsbeleid van de stichting. Hier gaat de personeelsgeleding over. Personeelsgeleding en oudergeleding hebben invloed op de bovenschoolse financiële begroting en de identiteit van de stichting. Net zoals de medezeggenschapsraad op schoolniveau, heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor een aantal zaken instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht. Iedere medezeggenschapsraad van de school heeft een afvaardiging in oudergeleding en personeelsgeleding naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Aangezien basisschool Ariane een dislocatie van basisschool Amalia is, is er voor basisschool Ariana een deelraad van basisschool Amalia ingericht. 

Kerkelijke betrokkenheid vinden wij belangrijk. Welke kerkelijke achtergrond dat is, is daarbij minder van belang. De keuze van ouders voor één van onze scholen moet vooral ingegeven worden door het feit dat de geloofsopvoeding op school goed aansluit bij de manier waarop ouders daar thuis mee bezig zijn. 

Meer over de organisatie

Bent u op zoek naar iets anders? Hieronder vindt u meer informatie.