Visie op passend onderwijs   

De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei is: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. 

Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.  

Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.   

Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.   

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid   

Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft een dergelijk profiel gemaakt. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?  

Ouders (en leerkrachten) denken mee   

Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.   

Wetgeving en zorgplicht   

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.   

Informatie en contactgegevens online   

Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Coördinatoren en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).   

Onze school en/in het samenwerkingsverband   

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.   

Passend onderwijs: hoe en wat   

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer- of hoogbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht deze extra ondersteuning zelf bieden, met advies van onze interne begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school.   

Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Schoolondersteuner of de Steunpunt Coördinator van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.   

Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via ons samenwerkingsverband wordt aangevraagd en afgegeven.  

Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.    

Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.   

In het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvrijnengeldersevallei.nl.   

Ondersteuningsteam op school 

Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de interne begeleider, aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Coördinator. Ook andere externe deskundigen kunnen aanschuiven.   

Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.    

Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. 

Jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg denkt graag met je mee over gezond en veilig opgroeien van je kind. Op de basisschool krijgt een kind daarom met 6 en 10 jaar een standaard gezondheidsonderzoek.  

Ook kun je zelf een afspraak maken als je vragen hebt. Dit kan gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is). 

Nog vragen of een afspraak maken: 

Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl 

Lees verder op onze website: Kinderen 4- tot 12-jarigen  

Het JGZ-team,  

  • Doktersassistent: Gaby Badenbroek  
  • Jeugdverpleegkundige: Gerian Verhoeve 
  • Jeugdarts: Kelli Tiggelman 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede (CJG) ondersteunt iedereen met vragen over gezond opvoeden en opgroeien. Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft hierover wel eens vragen. De medewerkers van het CJG vindt u vooral via de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van uw kind. Daarnaast zijn zij actief in uw wijk. 

U kunt bij het CJG terecht via de leerkracht, intern begeleider of u kunt zelf contact opnemen. De CJG-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school, u kunt ze daar ook aanspreken. Afhankelijk van de vraag over uw kind onderzoekt de schoolmaatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige wat er speelt. Is er iets bijzonders aan de hand? Kunnen we samen zoeken naar een oplossing? 

Het basisschoolteam kan enkele gesprekken voeren, geeft informatie en advies en weet de weg naar andere ondersteuning. 

Het CJG basisschoolteam bij ons op school is: 

Schoolmaatschappelijk werker

Leontine de Waal
leontine.de.waal@cjgede.nl
06-44267460 

Jeugdverpleegkundige
Gerian Verhoeven
gerian.verhoeven@cjgede.nl
088-3555446