Wat doet de MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De raad bestaat uit een oudergeleding van 2 personen en een personeelsgeleding van 2 personen. MR-leden zijn om de drie jaar aftredend, volgens een door de raad te maken rooster. Aftredende leden zijn herkiesbaar. Van kandidaten wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de school respecteren. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen en de personeelsgeleding uit en door het personeel. Het doel van de MR is het uitoefenen van medezeggenschap op school over allerlei aangelegenheden. Deze kunnen zowel de leerlingen, hun ouders als het personeel betreffen. Ten aanzien van sommige zaken heeft de MR-instemmingbevoegdheid, dat wil zeggen dat voor de uitvoering eerst de instemming van de MR nodig is. Ten aanzien van andere zaken heeft de MR slechts adviesbevoegdheid. Voor de uitoefening van deze zaken kan de MR-advies vragen aan de directeur. Vier keer per jaar bespreekt de MR met de directeur de voorkomende schoolzaken. 

Initiatief nemen

De MR hoeft niet af te wachten tot de directeur actie onderneemt, maar mag ook zelf met voorstellen komen, waarop de directeur binnen 3 maanden dient te reageren. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De secretaris van de MR zorgt ervoor dat 7 dagen voor de vergadering een agenda van de komende vergadering en de notulen van de vorige vergadering in te zien zijn via de website van de school. De raad doet jaarlijks verslag van de gedane werkzaamheden in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. Tevens geeft de MR-informatie via de nieuwsbrief en de website gedurende het schooljaar. 

 De medezeggenschapsraad is in het schooljaar 2021-2022 als volgt samengesteld:

OudergeledingPersoneelsgeleding
Dhr. Dick HoogenraadMevr. Karin Lambers
Dhr. Christiaan KromhoutMevr. Trijnie van Leeuwen

Heeft u een vraag of opmerking