Visie op de maatschappij 

Onze kinderen groeien op in een individualistische maatschappij, waarin het solidariteitsbeginsel steeds meer verdwijnt. Wij willen de kinderen de liefde van God voor de mensen laten zien en ze laten delen in de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Het is van belang dat we hen daar op een positieve manier mee om leren gaan. 

Visie op de leerkracht 

In ons onderwijs is een cruciale rol weggelegd voor de leerkracht. De begeleiding die de leerkracht aan de kinderen geeft, moet er op gericht zijn dat het kind planmatig en doelgericht leert zelfstandig te handelen. De leerkracht laat zien welke vaardigheden van belang zijn en hoe deze planmatig en doelgericht kunnen worden geleerd. De leerkracht moet de taak van een kind structureren en verduidelijken. Verder heeft de leerkracht een stimulerende en voorwaardenscheppende functie. 

Visie op leren 

Wij hebben gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie binnen de groep. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk in dezelfde groep. Ons onderwijs is klassikaal als het kan en gedifferentieerd waar nodig. Met het onderwijs op de Veldhuizerschool willen we de leerlingen in een periode van acht jaar voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Het is mogelijk dat een kind in de onder- of middenbouw doubleert of versnelt. Voor het doubleren of versnellen hanteren wij vastgelegde criteria. Mocht er sprake zijn van doubleren of versnellen dan wordt u hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht.